JÁTÉKSZABÁLYZAT

 1. A Játék Szervezője és Lebonyolítója
  A YOGA CONNECTION nyereményjáték elnevezésű promóciós játék (a továbbiakban „Játék”) szervezője és lebonyolítója a RECORDLINE KFT. (székhely: 1025 Budapest, Eszter utca 21., cégjegyzékszám: 15-09-074233,  adószám: 14735585-2-41., a továbbiakban: „Szervező”).
 2. A Játékban résztvevők köre, a Játék időtartama
  A Játékban kizárólag olyan cselekvőképes természetes személy vehet részt, aki a 18. életévét betöltötte, magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, nem esik az alábbiakban meghatározott személyek körébe és nem kerül kizárásra a Játékból a jelen Játékszabályzatban foglaltak alapján. (a továbbiakban: “Játékos“).

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

 • A Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja);

A Játék 2018. április 27. napjának 9:00 percétől addig tart, ameddig az első 100 db elővételes jegy el nem fogy.  A Játék megszüntetéséről a Szervező a Játék meghirdetésével azonos nyilvánosságot biztosító módon tájékoztatást nyújt.

A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.

 1. A Játék mechanizmusa és a nyerés feltételei
  Minden olyan személy, aki megfelel a jelen Játékszabályzat 2. pontjában leírtaknak, úgy vehet részt a Játékban, hogy  a Játék Időtartama alatt elővételben (nem Early Bird) online jegyet vásárol a https://tixa.hu/YCB_20180610_akvarium oldalon keresztül a 2018. június 10. napján megrendezésre kerülő Yoga Connection Budapest Fesztiválra(a továbbiakban: „Fesztivál”). A Játék időtartama alatt az első 100 vásárló egy „S” méretű fekete fehér Adidas törölközőt nyer.

A Játék időtartama alatt egy játékos kizárólag egy nyereményre jogosult. Amennyiben egy Játékos egy vásárláson belül több jegyet vásárol, úgy az egy vásárlásnak minősül.

A Játékban nem vehetnek részt a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak nem megfelelő, Játékosok, továbbá az olyan személyek, akik a Játék végkimenetelét tisztességtelenül próbálják befolyásolni, illetve mások jogait, jogos érdekét sértő magatartást tanúsítanak.

A Játékos a Játékban való részvételével a jelen Játékszabályzat feltételeit magára nézve kötelezőként elfogadja.

A Játékosok a Játékban saját maguk által regisztrált e-mail fiókkal történő vásárlással vehetnek részt. Amennyiben a Játékos más által regisztrált e-mail fiókot vesz igénybe a Fesztivál jegy megvásárlásához, úgy az e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

 1. A nyeremények és a nyertesek meghatározása
  A Játék időtartama alatt a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően online elővásárlási jegyet váltó Játékosok közül az első 100 vásárló egy „S” méretű fekete fehér Adidas sporttörölközőt nyer. A Játékban való részvétel onnantól érvényes, amikor a Játékos az elővásárlás során vásárolt jegy vételárát kiegyenlíti.

A Játékban a Játék időtartama alatt kizárólag a Játékszabályzatnak minden szempontból megfelelő Játékosok vehetnek részt, akikkel szemben nem áll fenn kizáró ok és akik maradéktalanul eleget tettek a Játékszabályzatban foglaltaknak. Szervező a Játékszabályzat feltételei alapján megvizsgálja a nyertes Játékosokat, és amennyiben adott nyertes Játékos nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékos a Játékból kizárásra kerül.

 1. A nyertest a Szervező a jegyvásárlás során használt e-mail címen értesíti a nyertességről. Az értesítés a kiküldéssel akkor is közöltnek tekintendő, ha azt a Játékos ténylegesen nem kapja meg. A Játékosnak az értesítést annak kézhezvételétől számított 5 napon belül válasz e-mailben kell visszaigazolnia és a válasz e-mailben meg kell adnia a nyeremény átadásához szükséges adatait (teljes név, e-mail cím). Ennek elmulasztása esetén a Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszíti. A Szervező a nyertes Játékost, amennyiben az az első értesítésre nem reagál, az első értesítést követő 8 napon belül, de legkésőbb a Fesztivál napjáig ismételten értesíti. Amennyiben a nyertes a második értesítésre sem reagál annak kiküldését követő 48 órán belül, úgy a Szervező a részére további értesítést nem küld, a nyereményre való jogosultságát elveszíti és helyette a soron következő, jelen Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Játékos lép, akinek az értesítésére szintén a fentiek az irányadóak.
 2. A téves, hibás, hiányos adatszolgáltatásból eredő károkért a Játékos felel.
 3. A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre át nem válthatók. A nyeremények átadásával kapcsolatos költségek a Szervezőt terhelik. A nyeremények 2018. június 10. napján a Yoga Connection Budapest Fesztivál helyszínén a nyertes Játékosok jegyének karszalagra váltásakor kerülnek átadásra. A nyertes Játékosnak a nyeremény átvételéhez be kell mutatnia a Fesztiválra elővételben online megvásárolt érvényes jegyet.
 4. A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán esetlegesen keletkező személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja és befizeti az illetékes adóhatóság részére.
 5. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem venné át vagy nem működik közre a nyeremény határidőben történő átadása érdekében, úgy a nyereményre való jogosultságát elveszíti.
 6. A Játékosok nyereményre való jogosultságukkal kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.
 7. A Szervező a – nem általa gyártott vagy forgalmazott – nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.
 8. Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a nyertes Játékos által megadott személyes adatok nem valósak vagy tévesek. A Játékos valótlan, téves, hiányos adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
 9. Amennyiben a Játék során visszaélés, csalás, tisztességtelen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse/törölje és/vagy a tisztességtelen Játékost kizárja a Játékból. A Játékos kártérítésre vagy egyéb ellenszolgáltatásra nem jogosult, ezzel kapcsolatos mindennemű felelősséget a Szervező kizár.
 10. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail fiók létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő, illetve másokkal szemben tisztességtelen, megtévesztő, a Játék menetét és eredményét tisztességtelenül befolyásoló magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.
 11. Az előző pontban meghatározott magatartást tanúsító résztvevő, Játékos köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okozott.
 12. A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes.
 13. A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
 • Szervező, mint adatkezelő a személyes adataikat (teljes név, e-mail cím) kizárólag a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt a Játékban való részvétel, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelje;
 • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Játékszabályzat minden rendelkezését.
 1. Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.
 2. Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését az alábbi e-mail címen: yogaconnectionbp@gmail.com. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás, továbbá a kezelt adatok korlátozásának joga is. A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni. Az adatkezelő az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával jár el.
 3. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz és így a nyereményhez való jogosultság elvesztéséhez vezet, ha a Játék lebonyolításához és a nyeremény átadásához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.
 4. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.
 5. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat indokolt esetben bármikor megváltoztathassa vagy visszavonja, továbbá a Játékot indokolás nélkül megszüntesse. Ennek megtörténtéről a Játékosokat a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva tájékoztatja. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges.
 6. Szervező a Játékkal kapcsolatban tájékoztatást a www.facebook.com/yogaconnectionbp és www.facebook.com/events/122231368531579 felületeken ad.
 7. A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a jelen Játékszabályzattal kapcsolatban vagy azok alapján a Játékos, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért.
 8. Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a Nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból hiúsul meg, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.
 9. Szervező kizárja a felelősségét minden, a játék facebook oldalát, weboldalát, levelezőrendszerét, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. sql támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben ilyen külső támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
 10. A Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi, hogy a Játékban a technikai infrastruktúra tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
 11. Jelen Játékszabályra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
 12. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook, hanem a Szervező részére történik.

 

Budapest, 2018 április 27.

Szappan Petra 
Szervező